Ընդունելություն

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոցը (Հայաստանի դիվանագիտական դպրոց) հայտարարում է «Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն» 2021-22թ. դասընթացի մասնակցության մրցույթ:

Ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել բարձրագույն կրթություն ունեցող, մինչև 35 տարեկան ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր ունեն ՀՀ կառավարության 2014թ. հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկով» սահմանված որակավորում, չեն տառապում ՀՀ կառավարության 2019թ. փետրվարի 15-ի N 98-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում լիազորությունների իրականացմանը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական կամ վարչական գործունեության կատարմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում» նշված որևէ հիվանդությունով:

Դասավանդման լեզուներն են հայերենը և  անգլերենը:  Նշված լեզուների, ինչպես նաև դիմորդի ընտրությամբ ևս մեկ օտար լեզվի  գերազանց իմացությունը պարտադիր է: Լեզուների իմացությունը ստուգվելու է քննության թե՛ գրավոր, թե՛ բանավոր փուլերում: Իր տիրապետած երկրորդ օտար լեզվի մասին դիմորդը նախօրոք նշում է կատարում ընդունելության մրցույթին մասնակցելու դիմում-հայտում: 

Դասերը վարում են ՀՀ ԱԳՆ բարձրաստիճան դիվանագետներ և արտերկրի առաջատար բուհերից հրավիրված բարձրակարգ դասախոսներ:

Դասընթացը կմեկնարկի 2021թ. սեպտեմբերին և կավարտվի 2022թ. հուլիսին: Ուսումն անվճար է:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ.

  1. Դիմում (լրացվում է առցանց, տպագրված և ստորագրված տարբերակը դիմորդը հանձնում է անձամբ),
  2. Ինքնակենսագրություն շարադրված ազատ ոճով (200-250 բառ, մինչև 1 էջ, տողերի 1.15 չափ հեռավորությամբ,GHEA Grapalat տառատեսակով, 11 տառաչափով, լուսանցքները պահպանած և ստորագրված),
  3. Դասընթացներին մասնակցելու նպատակի համառոտ նկարագիր (200-250 բառ, մինչև 1 էջ, տողերի 1.15 չափ հեռավորությամբ,GHEA Grapalat տառատեսակով, 11 տառաչափով, լուսանցքները պահպանած և ստորագրված),
  4. Երկու լուսանկար (3.5x4.5սմ, անձնագրի ձևաչափին և դիմորդի տարիքին համապատասխան),
  5. Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,
  6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության դիպլոմի պատճենը,
  7. Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը (արական սեռի դիմորդները),
  8. Դիմումում ներկայացված տեղեկությունները հաստատող այլ փաստաթղթեր:

Դիմում-հայտի պարտադիր դաշտերում չներառված տեղեկությունների մասին նշումներն արվում են «Այլ տեղեկություններ» բաժնում: Այս տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն Դիվանագիտական դպրոցի պահանջով:

Էլեկտրոնային եղանակով դիմումները գրանցած և պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացրած դիմորդները 2021թ. հունիսին կհրավիրվեն գրավոր քննության առաջին փուլին, որը կազմված է ՀՀ Սահմանադրության, հայոց և համաշխարհային պատմության և աշխարհագրության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, ընդհանուր զարգացվածությունը և տրամաբանությունը ստուգող հարցերին բազմակի պատասխաններից ընտրությամբ թեստից և    դասավանդման լեզուներով և դիմորդի նշած երկրորդ օտար լեզվով մասնագիտական տեքստերի թարգմանությունից: Գրավոր քննության առաջին փուլը հաջողությամբ անցած դիմորդները կհրավիրվեն գրավոր քննության երկրորդ փուլին (միջազգային հարաբերությունների/արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ թեմայով շարադրություն): Երկրորդ փուլը հաջողությամբ անցած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի: Լավագույն դիմորդները հնարավորություն կստանան մասնակցելու դասընթացին:

Դիմորդներից ակնկալվում է աշխարհում ընթացող՝ միջազգային հարաբերությունների ոլորտին վերաբերող հիմնական իրադարձությունների մասին տեղեկացվածություն:

Ուսումնական ծրագիրը կազմված է տեսական և գործնական առարկաներից: Դասավանդվող առարկաներից ունկնդիրները կհանձնեն ընթացիկ քննություններ, որոնց արդյունքները, ավարտական քննության, հաճախումների, այցերի մասնակցության և պրակտիկայի գնահատականների հետ, մաս կկազմեն հանրագումարային գնահատականի: Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ունկնդիրները կստանան ավարտական վկայական: Լավագույն շրջանավարտները, ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատատասխան, կարող են աշխատանքի ընդունվել ՀՀ ԱԳ նախարարությունում:

Դասընթացն անցկացվելու է Դիվանագիտական դպրոցում (Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարության 2-րդ շենք): Դասերն անցկացվելու են ամեն աշխատանքային օր, օրվա երկրորդ կեսին:

Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. մայիսի 6-ից մինչև հունիսի 16-ը ներառյալ 1) լրացնել էլեկտրոնային դիմում-հայտը http://admission.diplomaticacademy.am/ հասցեով, ապա 2) անձամբ հանձնել փաստաթղթերը ՀՀ դիվանագիտական դպրոցում՝ Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարության 2-րդ շենք, Երևան 0010 հասցեով, ամեն աշխատանքային օր՝ ժ. 14.30-17.30:

Լրացուցիչ տեղեկությունների անհրաժեշտության դեպքում դիմորդները կարող են դիմել ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոց, 060620221, 060620251 հեռախոսահամարներով կամ contact@diplomaticacademy.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Դիմորդները մրցույթի մասնակցության դիմումը լրացնում են առցանց և դիմումի տպագրված և ստորագրված տարբերակը պահանջվող մյուս փաստաթղթերի հետ անձամբ ներկայացնում են Դիվանագիտական դպրոց: